För den ideella föreningen Marknadsföreningen i Kalmar Län med hemort i Kalmar stad.
Stadgarna ändrade av årsmöte den 2016-02-29, Kalmar.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål

Föreningen har inom sitt geografiska verksamhetsområde som ändamål att främja och initiera utveckling och utbildning samt arbeta för ökad upplysning inom området marknadsföring med särskild målsättning att bland sina medlemmar befordra samhörighet och erfarenhetsutbyte.

§ 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska och/eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar och som hyser intresse för föreningens ändamål. Föreningen är medlem i Sveriges Marknadsförbund. Föreningen har sitt säte i Kalmar med verksamheten förlagd till Kalmar Län.

§ 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Årsmöte och extra årsmöte är även kallat föreningsmöte.

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två (2) styrelseledamöter gemensamt eller av en (1) eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

§ 6 Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 7 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet:

 • Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.
 • Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster från av två (2) varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst två (2) månader skall förflyta mellan mötena.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels

 • att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål som anges i § 1,
 • dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemsavgift

Medlem skall vid anmodan genom faktura och/eller påminnelse erlägga till föreningen av årsmötet fastställd(a) avgift(er).

§ 11 Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer och juridiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När avgift(er) är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen baserat på typ av medlemskap medlemmen är beviljad. Årsmötet beslutar om vilka typer av medlemskap som medlemmen kan kvalificera till och/eller har möjlighet att välja samt vilka avgiftsnivåer som avses. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

§ 12 Hedersmedlem / Hedersledamot

Till Hedersmedlem / hedersledamot kan föreningen vid ordinarie årsmöte på förslag från styrelsen kalla person som på ett framstående sätt verkat för föreningens syfte.

§ 13 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 30 november, annat fall fortlöper medlemskapet tillsvidare.

§ 14 Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgift(er), motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre (3) dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

§ 15 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens beslutande organ,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala avgift(er) som beslutas av föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 16Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före den första mars varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen minst tio (10) dagar före mötet tillställas medlemmarna via lämpligt informationsmedium, exempelvis e-post samt på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Före årsmötets öppnande skall följande handlingar finnas tillgängliga för medlemmarna och kan även rekvireras via styrelsen i samband med årsmötet:

 • Verksamhets- och förvaltningsberättelser,
 • revisorernas berättelser,
 • verksamhetsplan med budget samt
 • styrelsens förslag och
 • inkomna motioner med styrelsens yttrande

I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Medlems närvaro anmäls via föreningens hemsida senast fem (5) dagar innan årsmötet.

§ 17 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 18 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt avgift(er) har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 19 Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. En röst per juridisk person respektive fysisk person.

§ 20 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 21 Valbarhet

Anställd i föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 22 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av avgift(er) för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Övriga frågor som av styrelsen uppsatts på föredragningslistan samt inkomna motioner.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
  3. [Valbart] suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
  4. Två (2) revisorer jämte eventuella suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. Minst två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en (1) skall utses till ordförande.
 13. Datum för nästkommande årsmöte.
 14. Mötet avslutas.

§ 23 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en (1) revisor eller minst tio (10) av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två (2) månader från erhållen begäran.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast åtta (8) dagar före mötet eller kungöras i lämpligt informationsmedium, exempelvis e-post samt på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 18 § och 19 §.

VALBEREDNINGEN

§ 24 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av en (1) ordförande jämte minst en (1) ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 30 november innevarande verksamhetsår tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. I samband med kallelse till årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

§ 25 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöten. Föreningens räkenskaper, verksamhetsberättelse och styrelseprotokoll skall vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 26 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst sex (6) ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§ 27 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen av dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • att till Sveriges Marknadsförbund betala medlemsavgifter enligt av förbundet beslutad ordning,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 25 §, och
 • förbereda årsmöte.

§ 28 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder minst fyra (4) gånger per år på kallelse av ordföranden, eller då minst en tredjedel av antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde eller annat vid tiden lämpligt medium. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 29 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.